سلام
سوالی که من دارم اینه که وقتی که وقتی کاربر کانکت می شه
در صفحه که send o resive را نشان می ده
روی resive بعضا 1 یا 2 یا بیشتر error دیده می شه
این error چیه ؟ کسی می دونه ؟
روتر هم cisco با ماژول nm16 استموضوعات مشابه: