کسی از اين دستورات سر در مياره .

pdm location web 255.255.255.255 inside
terminal width 80
static (inside,outside) ---.---.--.-- CRM netmask 255.255.255.255 0 0