من ميخوام هر اتفاقي كه تو روتر ميافته رو بفرستم رو syslog server.