هر یوزر وقتی که به سرور کانکت میشه در واقع autheintication میشه
در روتر وقتی که این خط وجود داره به این معنی که هر یوزری که به روتر شما telnet میکنه autheintication میشه و یوزر میتونه با همون یوزر رو پسورد به داخل روتر شما نفوذ کنه
به همین خاطر شما باید این خط رو غیر فعال کنید تا فقط یوزرو پسورد هایی که در خود روتر تعریف میشود بتونن به روتر telnet کنن
در واقع یوزرای login رو باید local کرد