ا درود
دوستان این ارور بخاطر چی هستش موقع استارت ibs ارور زیر را میدهید
البته استارت میشود ظاهرا همه چی بخوبی کار میکنید
آیا در اینده اختلال ایجاد میکنه برای سرور
وضعیت سرویس :

وضعیت سرویس :

کد:

کد:
ibs.py is stopped
[root@localhost ~]# Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/IBSng/ibs.py", line ۶۵, in start
mainThreadInitialize()
File "/usr/local/IBSng/ibs.py", line ۴۰, in mainThreadInitialize
core.main.init()
File "/usr/local/IBSng/core/main.py", line ۴۱, in init
server.init()
File "/usr/local/IBSng/core/server/server.py", line ۱۱, in init
server=xmlrpcserver.XMLRPCServer((defs.IBS_SERVER_ IP,defs.IBS_SERVER_PORT))
File "/usr/local/IBSng/core/server/xmlrpcserver.py", line ۱۵۶, in init
SocketServer.TCPServer.init (self, addr, requestHandler)
File "/usr/lib۶۴/python۲,۶/SocketServer.py", line ۴۱۲, in init
self.server_bind()
File "/usr/lib۶۴/python۲,۶/SocketServer.py", line ۴۲۳, in server_bind
self.socket.bind(self.server_address)
File "<string>", line ۱, in bind
error: [Errno ۹۸] Address already in use


موضوعات مشابه: