سلام .

من روی cent os pptp server راه اندازی کردم کاربر هایی که روی خود cent os ست میشه راحت میتونند وصل بشن .

فقط یک مشکلی هست من این cent os رو به یک سرور دیگه که روش ibsng نصب هست وصلش کردم و ارر میگیرم کاربر وصل میشه و لاگ میندازه ibsng .

لاگ خود ibsng این هست

کد:
2016-01-04 07:16  username  Internet Authenticate  Status:Successful, Ras:linux, ID:(port,0)
2016-01-04 07:16  username  Clear User  Ras:2.180.246.222, ID:0, Kill Reason:Another user logged on this global unique id
ارر های var/log/message هم به این صورت هست .

کد:
Jan 4 06:28:17 localhost pppd[16306]: Exit.
Jan 4 06:28:17 localhost pptpd[16305]: GRE: read(fd=6,buffer=8059660,len=8196) from PTY failed: status = -1 error = Input/output error, usually caused by unexpected termination of pppd, check option syntax and pppd logs
Jan 4 06:28:17 localhost pptpd[16305]: CTRL: PTY read or GRE write failed (pty,gre)=(6,7)
Jan 4 06:28:17 localhost pptpd[16305]: CTRL: Client 2.180.63.249 control connection finished
Jan 4 06:28:44 localhost pptpd[16318]: CTRL: Client 2.180.63.249 control connection started
Jan 4 06:28:44 localhost pptpd[16318]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
Jan 4 06:28:44 localhost pppd[16319]: Warning: can't open options file /root/.ppprc: Permission denied
Jan 4 06:28:44 localhost pppd[16319]: Plugin radius.so loaded.
Jan 4 06:28:44 localhost pppd[16319]: RADIUS plugin initialized.
Jan 4 06:28:44 localhost pppd[16319]: Plugin radattr.so loaded.
Jan 4 06:28:44 localhost pppd[16319]: RADATTR plugin initialized.
Jan 4 06:28:44 localhost pppd[16319]: Plugin /usr/lib/pptpd/pptpd-logwtmp.so loaded.
Jan 4 06:28:44 localhost pppd[16319]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Jan 4 06:28:44 localhost pppd[16319]: Using interface ppp0
Jan 4 06:28:44 localhost pppd[16319]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
Jan 4 06:28:44 localhost pptpd[16318]: GRE: Bad checksum from pppd.
Jan 4 06:28:47 localhost pptpd[16318]: CTRL: Ignored a SET LINK INFO packet with real ACCMs!
Jan 4 06:28:47 localhost pppd[16319]: rc_avpair_new: unknown attribute 11
Jan 4 06:28:47 localhost pppd[16319]: rc_avpair_new: unknown attribute 25
Jan 4 06:28:47 localhost pppd[16319]: rc_check_reply: received invalid reply digest from RADIUS server
Jan 4 06:28:47 localhost pppd[16319]: rc_avpair_gen: received unknown attribute 85 of length 4: 0x0000003C
Jan 4 06:28:47 localhost pppd[16319]: Peer username failed CHAP authentication
Jan 4 06:28:47 localhost pppd[16319]: Connection terminated.
ارر هم که کانکشن میگیره 691 هست .

ممنون میشم کمک کنید حلش کنم .موضوعات مشابه: