توي كنسول كريو وقتي لاگ ميگيرم يه چيزي حدود يك چهارم ترافيكم به not logged in (unrecognized users) ها اختصاص داده شدن. اين چيه؟ كجا چي رو اشتباه تعريف كردم كه همچين چيزي وجود داره؟ طبيعتا هر كاربري بايد authenticate كنه و همينطورم هست. فقط نميدونم اين not logged in ها از كجا ميان؟موضوعات مشابه: