با سلام
-----------------------------------------------------
کتابی بسیار عالی در باب ویروس ها و...
برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید :
کتاب های امنیتی بسیار خوب :
برای اطلاعات بیشتر بهاینجا مراجعه نمایید :