سلام
یک عدد مودم DSL Tainet و یک عدد مودم VDSL 2 بفروش میرسد.
قیمت تفافقی می باشد.موضوعات مشابه: