آموزش دوره های میکروتیک

آموزش دوره های میکروتیک MTCNA, MTCRE, MTCWE بصورت کمپ سه روزه و 6 روزهآموزش تخصصی میکروتیک بصورت بوت کمپ سه روزه و 6 روزه توسط دانشگاه میکروتیک (میکروتیک یونیورسیتی) برگزار می گردد.
آموزش MTCNA مخصوص شاغلین 6 روز

مدت زمان دوره MTCNA مخصوص شاغلین 24 ساعت بوده و در ساعت های 18 تا 21 برگزار می گردد.


آموزش MTCRE مخصوص شاغلین 6 روز

مدت زمان دوره مهندسی مسیریابی میکروتیک MTCRE مخصوص شاغلین 24 ساعت بوده و در ساعت های 18 تا 21 برگزار می گردد.

آموزش MTCWE مخصوص شاغلین 6 روزه

مدت زمان دوره مهندسی وایرلس میکروتیک MTCWE مخصوص شاغلین 24 ساعت بوده و در ساعت های 18 تا 21 برگزار می گردد.

آموزش MTCNA سه روزه فشرده

کمپ 3 روزه MTCNA بمدت 24 ساعت برگزار میگردد.
ساعت برگزاری 9 صبح و ساعت پایان 17 می باشد.


آموزش MTCRE سه روزه فشرده

کمپ 3 روزه MTCRE بمدت 24 ساعت برگزار میگردد.
ساعت برگزاری 9 صبح و ساعت پایان 17 می باشد.


آموزش MTCWE سه روزه فشرده

کمپ 3 روزه MTCWE بمدت 24 ساعت برگزار میگردد.
ساعت برگزاری 9 صبح و ساعت پایان 17 می باشد.


آموزش دوره های میکروتیک MTCNA, MTCRE, MTCWE
تقویم آموزشی دوره های میکروتیک


آموزش دوره های میکروتیک MTCNA, MTCRE, MTCWE
توجه :
دوره های MTCRE و MTCWE با هشت ساعت زمان بیشتر در مقایسه با بقیه آموزشگاه ها برگزار میگردد.موضوعات مشابه: