سلام

کسی میدونه چرا sequence number بسته های TCP تصادفی انتخاب میشه و از صفر شروع نمیشه ؟موضوعات مشابه: