سلام
یک PowerPoint برخی از دستورا شبکه برای دانود به لینک زیر مراجعه کنید
موف باشید
موضوعات مشابه: