سلام
یک PowerPoint برخی از دستورا شبکه برای دانود به لینک زیر مراجعه کنید
موف باشید




موضوعات مشابه: