سلام
یک ماشین مجازی بالا نمیاد و خطای زیر را میده:

Failed to start the virtual machine.
Module Disk power on failed.
Cannot open the disk '/vmfs/volumes/5804b766-df712b20/Video/Video-000002.vmdk' or one of the snapshot disks it depends on.
The parent virtual disk has been modified since the child was created. The content ID of the parent virtual disk does not match the corresponding parent content ID in the child

ظاهرا هارد را یکسری با یک ماشین دیگه استفاده کردن و حالا رو ماشین اولیه خطای فوق داده میشه.
روی ماشین دوم هم اطلاعات snapshopها نشون داده نمیشدهموضوعات مشابه: