پاک کردن اطلاعات در شبکه ناول تحت داس با یوزر سوپروایزر قابل ردیابی است یا خیر اگر کاربری از یک کلاینت شبکه با یوزر سوپر وایزر اطلاعاتی را پاک کند قابل شناسایی می باشد