سلام
چطور میشه سایت استریم کردن شبکه های تلویزیون یا ماهواره ای ر اه اندازی کرد شبیه http://iriptv.com/web/index.php www.injatv.com
آیا باید از صاحبان شبکه ها اجازه گرفت.موضوعات مشابه: