درود
در اکسچنج 2013 در قسمت Mail Flow رولی نوشتم جهت بلاک کردن ایمیل به خارج از سازمان به غیر از افراد خاصی.

Apply this rule if
The Recipient is Located
Outside The Organization
Do The Fowlloing
Delete The Message Without notifying Anyone
Except If
The Sender Is
نام ایمیل های مستثنی

اما وقتی با اکانت ایمیلی که در لیست استثنا نیست ایمیلی به خارج از سازمان میفرستم ارسال میشه!!
میخواستم ببینم چه مشکلی وجود دارد؟
با تشکر
موضوعات مشابه: