کسی میدونه سرایندها یا همان header این پروتکل ها چیه ؟موضوعات مشابه: