در RelayFax چطوری میشه مشخص کرد فکسی که از بیرون رسیده برای چه کسی هست تا به دستش برسه ؟
چه Inbound Rule هایی میشه گذاشت ؟
تشخیص مقصد فکس رسیده چه جوریاست ؟
یکی از مکانیزم هاش از طریق شناسایی Caler ID هست که می فهمه فکس باید به کجا ارسال شه. راه های دیگه چیه ؟موضوعات مشابه: