زمان استفاده از owa پنجره لاگین میاد اما بعد از وارد نمودن ایمیل پیغام زیر داده می شود. در صورتیکه داخل شبکه راحت لاگین می کنه
A server that contains information about your user account and mailbox can't be found.