با سلا م
این قسمت در میل سرور exchange چیست و باید چه تنظیمی انجام دهیم در حال حاضر دریافت از اینترنت دارم ولی ارسال نمی تونم بکنم با این شرایط که dns داخلی من روی اینترنت ثبت نشده و یک اسم دیگر روی اینترنت ثبت کردم ضمنا mx هم روی اینترنت تنظیم کردم
specify the fqdn this connector will provide in response to helo or ehlo