صفحه 1 از 2 1 2 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 15 از مجموع 17

موضوع: Exchange Server 2007 Tips

  
 1. #1
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272

  Exchange Server 2007 Tips

  Use Cmdlets to Modify Dynamic Distribution Groups

  In the Exchange Management Shell, you can modify the filters and conditions associated with a dynamic distribution group using the Set-DynamicDistribution-Group cmdlet. This cmdlet has several other uses as well. You can use it to:

  • Specify a dedicated expansion server to enhance query processing. Set the –ExpansionServer parameter to the identity of the Global Catalog server to use.
  • Upgrade dynamic distribution groups created for Exchange 2003 and Exchange 2000 to allow incompatible dynamic distribution groups to be rewritten to work with Exchange Server 2007. Set –ForceUpgrade $true, and then modify any incompatible included recipients or recipient filters as necessary.

  The following demonstrates the the syntax and usage for the Set-DynamicDistributionGroup cmdlet.
  Syntax
  کد:
  Set-DynamicDistributionGroup -Identity 'GroupIdentity'
  [-Alias 'NewAlias']
  [-AcceptMessagesOnlyFrom 'Recipient']
  [-AcceptMessagesOnlyFromDLMembers 'Recipient']
  [-ConditionalCompany 'Values'] [-ConditionalDepartment 'Values']
  [-ConditionalStateOrProvince 'Values'] [-DisplayName 'Name']
  [-DisplayName 'Name'] [-DomainController 'DCName']
  [-EmailAddresses 'ProxyAddress']
  [-EmailAddressPolicyEnabled <$false|$true>]
  [-ExpansionServer 'Server'] [-ForceUpgrade <$false|$true>]
  [-GrantSendOnBehalfTo 'Mailbox']
  [-HiddenFromAddressListsEnabled <$false|$true>]
  [-IncludedRecipients 'Recipients'] [-ManagedBy 'RecipientId']
  [-MaxReceiveSize 'Size'] [-MaxSendSize 'Size']
  [-Name 'Name'] [-Notes 'Value'] [-PrimarySmtpAddress 'SmtpAddress']
  [–RecipientContainer 'OUName'] [–RecipientFilter 'String']
  [-RejectMessagesFrom 'Recipient']
  [-RejectMessagesFromDLMembers 'Recipient']
  [-ReportToManagerEnabled <$false|$true>]
  [-ReportToOriginatorEnabled <$false|$true>]
  [-RequireSenderAuthenticationEnabled <$false|$true>]
  [-SendOofMessageToOriginatorEnabled <$false|$true>]
  [-SimpleDisplayName 'Name'] [-WindowsEmailAddress 'SmtpAddress']

  Usage Example 1

  کد:
  Set-DynamicDistributionGroup –Identity 'cpandl.com/Users/CrossSales'
  -IncludedRecipients 'Recipients'
  -ConditionalCompany 'City Power $ Light'
  -ConditionalDepartment 'Sales','Accounting'
  -ConditionalStateOrProvince 'Washington','Idaho','Oregon'
  -RecipientContainer 'cpandl.com'

  Usage Example 2

  کد:
  Set-DynamicDistributionGroup –Identity 'cpandl.com/Users/CrossSales'
  –ForceUpgrade $true

  Usage Example 3

  کد:
  Set-DynamicDistributionGroup –Identity 'cpandl.com/Users/CrossSales'
  –ExpansionServer 'CorpSvr127'
  موضوعات مشابه:

 2. #2
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Use the Exchange Management Shell to Work with Managed Folders

  In the Exchange Management Shell, you can use the following cmdlets to work with managed folders.

  New-ManagedFolder (Creates a new managed custom folder)
  Syntax:
  کد:
  New-ManagedFolder -Name 'ExchangeName'
  -FolderName 'Pending OutlookName'
  -StorageQuota 'Limit'
  -Comment 'Comment'
  -MustDisplayComment <$false|$true>
  Usage:
  کد:
  New-ManagedFolder -Name 'Pending Approval'
  -FolderName 'Pending Approval'
  -StorageQuota '500000KB'
  -Comment 'All messages pending approval should be placed in this
  folder.'
  -MustDisplayComment $true
  Get-ManagedFolder (Displays a list of all managed folders or a specified managed folder)
  Syntax:
  کد:
  get-ManagedFolder [-Identity 'FolderIdentity' | -Mailbox
  'MailboxIdentity']
  Usage:
  کد:
  get-ManagedFolder
  get-ManagedFolder -Identity 'Pending Approval'
  get-ManagedFolder -Mailbox 'cpand\tedb'
  Set-ManagedFolder (Sets properties of managed folders)
  Syntax:
  کد:
  Set-ManagedFolder -Identity 'FolderIdentity'
  -Name 'ExchangeName'
  -FolderName 'OutlookName'
  -StorageQuota 'Limit'
  -Comment 'Comment'
  -MustDisplayComment <$false|$true>>
  Usage:
  کد:
  Set-ManagedFolder -Identity 'Pending Approval'
  -FolderName 'Pending For Approval'
  -StorageQuota 'Unlimited'
  -Comment 'Folder for messages pending approval.'
  -MustDisplayComment $false
  Remove-ManagedFolder (Removes managed custom folders)
  Syntax:
  کد:
  Remove-ManagedFolder -Identity 'FolderIdentity'
  Usage:
  کد:
  Remove-ManagedFolder -Identity 'Pending For Approval'
  When you are working with mailboxes, you’ll often want to determine whether and how managed folders are being used. You can determine the managed folder configuration for a specific mailbox by using the following command line:
  کد:
  get-ManagedFolder -Mailbox 'MailboxIdentity'
  Here MailboxIdentity is the name of the mailbox you want to examine, such as:
  کد:
  get-ManagedFolder -Mailbox 'cpand\tedb'
  The output returned from this command is a list of managed folders (if any). To examine detailed information about custom folders applied to a mailbox, simply format the output into a table list as shown in the following example:
  کد:
  get-ManagedFolder -Mailbox 'cpand\tedb' | fl
 3. #3
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Grant Permission to Access Folders Without Delegating Access

  When a mailbox is stored on the server, you can grant access to individual folders in the mailbox. Granting access in this way allows users to add the mailbox to their mail profiles and work with the folder. Users can perform tasks only for which you’ve granted permission. To grant access to folders individually, follow these steps:
  1. Right-click the folder for which you want to grant access, and then select Change Sharing Permissions. This displays the Permissions tab.
  2. The Name and Permission Level lists display account names and their permissions on the folder. Two special names might be listed:
  • Default Provides default permissions for all users.
  • Anonymous Provides permissions for anonymous users, such as those who anonymously access a published public folder through the Web.


  3. If you want to grant users permission that differs from the default permission, click Add.
  4. In the Add Users dialog box, double-click the name of a user who needs access to the mailbox. Click Add to put the name in the Add Users list. Repeat this step as necessary for other users, and click OK when finished.
  5. In the Name and Role lists, select one or more users whose permissions you want to modify. Afterward, use the Roles list to assign permissions or select individual permission items. The roles are defined as follows:
  • Owner Grants all permissions in the folder. Users with this role can create, read, modify, and delete all items in the folder. They can create subfolders and change permissions on folders as well.
  • Publishing Editor Grants permission to create, read, modify, and delete all items in the folder. Users with this role can create subfolders as well.
  • Editor Grants permission to create, read, modify, and delete all items in the folder.
  • Publishing Author Grants permission to create and read items in the folder, to modify and delete items the user created, and to create subfolders.
  • Author Grants permission to create and read items in the folder and to modify and delete items the user created.
  • Nonediting Author Grants permission to create and read items in the folder.
  • Reviewer Grants read-only permission.
  • Contributor Grants permission to create items but not to view the contents of the folder.
  • None Grants no permission in the folder.


  6. When you’re finished granting permissions, click OK

 4. #4
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Configure a Custom Schedule for Regular Maintenance Tasks

  You should run maintenance routines against databases on a daily basis. The maintenance routines organize the databases, clear out extra space, and perform other essential housekeeping tasks. By default, Exchange Server runs maintenance tasks daily from 1:00 A.M. to 5:00 A.M. If this conflicts with other activities on the Exchange server, you can change the maintenance schedule by following these steps:
  1. In Exchange Management Console, right-click the database you want to work with, and then select Properties.
  2. On the General tab in the Properties dialog box, use the Maintenance Schedule list to set a new maintenance time. Select a time (such as Run Daily From 11:00 P.M. To 3:00 A.M.) or select Use Custom Schedule.
  3. Click OK.

  Note that if you want to set a custom schedule, select Use Custom Schedule, and then click Customize. You can now set the times when maintenance should occur.
  In the Exchange Management Shell, you can configure the maintenance schedule for a database by using the set-MailboxDatabase and set-PublicFolderDatabase cmdlets. Here’s the syntax and an example in which replication is configured to occur between Friday at 9:00 PM and Monday at 1:00 AM.

  Syntax:

  set-MailboxDatabase –Identity 'DatabaseIdentity'
  –MaintenanceSchedule Schedule
  set-PublicFolderDatabase –Identity 'DatabaseIdentity'
  –MaintenanceSchedule Schedule
  Usage:

  set-MailboxDatabase –Identity 'CORPSVR127\Storage Group 2\Eng DB'
  –MaintenanceSchedule 'Fri.9:00 PM-Mon.1:00 AM'
  From the Microsoft Press book Microsoft Exchange Server 2007 Administrator’s Pocket Consultant, Second Edition by William R. Stanek
 5. #5
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Troubleshoot Database Mount Problems

  Sometimes, you may find that a database won’t mount. This may be because a required log file is missing or because the database is corrupted. You can diagnose many database mount problems using the Troubleshooting Assistant.

  You can use the Troubleshooting Assistant to troubleshoot a database mount problem by completing the following steps:
  1. In Exchange Management Console, select the Toolbox node. Double-click Database Recovery Management.
  2. After the Troubleshooting Assistant checks for updates, click Go To Welcome Screen.
  3. Enter an identifying label for the activity, such as Database Recovery.
  4. In the Server Name text box, enter the name of the server on which you want to create the recovery group and the domain controller you want to query during recovery. Then click Next.
  5. The Troubleshooting Assistant will check connectivity to Active Directory and Exchange Server. Afterward, the troubleshooter will analyze the Exchange database configuration by checking the disks a server is using for messaging to ensure that they are accessible, have free space, and are mounted.
  6. Click Repair Database.
  7. On the Select Repair Options page, select the storage group in which the problem database is located, and then click Next.
  8. Any dismounted databases in the previously selected storage group are listed and can be selected for troubleshooting.
  9. When you’ve selected the database or databases for troubleshooting, click Analyze Selected Database. The database status is provided, along with a possible solution for resolving the problem
 6. #6
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Improve Exchange Security by Requiring Users to Change Passwords

  Group Policy settings typically require users to periodically change their passwords. Sometimes, you may have to ensure that a user changes her password the next time she logs on. For example, if you have to reset a user’s password and you give him the password over the phone, you may want the user to change the password the next time he logs on.

  You can set a user account to require the password to be changed on next logon by completing the following steps:
  1. In Exchange Management Console, expand the Recipient Configuration node and then select the related Mailbox node.
  2. Double-click the mailbox entry for the user with which you want to work.
  3. On the Account tab, select the User Must Change Password At Next Logon check box. Click OK.
  You can also use the Set-User cmdlet in the Exchange Management Shell to perform the same task, like so:
  Syntax

  Set-User -Identity 'UserIdentity'
  -ResetPasswordOnNextLogon <$false|$true>
  Usage

  SetUser -Identity 'Frank Lee' -ResetPasswordOnNextLogon $true 7. #7
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  How To Easily Change a User’s Exchange Server Alias and Display Name

  Each mailbox has an Exchange alias and display name associated with it. The Exchange alias is used with address lists as an alternative way of specifying the user in the To, Cc, or Bcc text boxes of an e-mail message. The alias also sets the primary SMTP address associated with the account.

  Whenever you change the Exchange alias, a new e-mail address can be generated and set as the default address for SMTP. The previous e-mail addresses for the account aren’t deleted. Instead, these remain as alternatives to the defaults.
  To change the Exchange alias and mailbox name on a user account:
  1. In Exchange Management Console, expand the Recipient Configuration node and then select the related Mailbox node.
  2. Double-click the mailbox entry for the user with which you want to work.
  3. On the General tab, the first text box sets the mailbox name. Change this text box if you’d like the mailbox to have a different display name.
  4. The Alias text box sets the Exchange alias. If you’d like to assign a new alias, enter the new Exchange alias in this text box. Click OK
 8. #8
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Use the Exchange Management Shell to Determine the Status of Databases

  Mailbox and public folder databases have several associated states, including:

  • Mounted
  • Dismounted
  • Backup In Progress
  • Online Maintenance In Progress
  • Replication In Progress  You can determine the status of a database by following these steps:
  1. In Exchange Management Console, expand the Server Configuration node, and then select the related Mailbox node.
  2. In the details pane, select the Mailbox server you want to examine. You should see a list of storage groups that are available on the server.
  3. For each storage group, you should see a list of available databases. The icon to the left of the database name indicates the mount status. If the icon shows a gray down arrow, the database isn’t mounted. Otherwise, the database is mounted.
  4. To determine the status of the database, right-click the database, and then select Properties. In the Properties dialog box, the status is listed on the General tab. In the Exchange Management Shell, you can determine the status of all or specific databases using the get-MailboxDatabase and get-PublicFolderDatabase cmdlets.
  The following code provides the syntax and usage for these cmdlets. To see status details, you must specify the status flags associated with each state you want to see as part of the formatted output. The Mounted, Dismounted, Backup In Progress, Online Maintenance In Progress, and Replication In Progress status values are then listed as True or False.
  Syntax

  get-MailboxDatabase [-Identity 'MailboxDatabase' |
  -StorageGroup 'StorageGroup | -Server 'Server']
  [-DomainController 'DCName']
  [-IncludePreExchange2007 <$false|$true>]
  [-Status <$false|$true>] | format-table Name,StorageGroup,
  Mounted,BackupInProgress,OnlineMaintenanceInProgre ss
  get-PublicFolderDatabase [-Identity 'PublicFolderDatabase' |
  -StorageGroup 'StorageGroup | -Server 'Server']
  [-DomainController 'DCName' ]
  [-IncludePreExchange2007 <$false|$true>]
  [-Status <$false|$true>] |
  format-table Name, StorageGroup, Mounted, BackupInProgress,
  OnlineMaintenanceInProgress,ReplicationInProgress


  Usage for specific database and server

  get-MailboxDatabase –Identity 'CORPSVR127\Storage Group 2\Eng DB'
  –Status | format-table Name,StorageGroup,
  Mounted,BackupInProgress,OnlineMaintenanceInProgre ss


  Usage for all databases on a server

  get-MailboxDatabase –Server 'CORPSVR127' –Status | format-table
  Name,StorageGroup, Mounted, BackupInProgress,
  OnlineMaintenanceInProgress


  Usage for all databases

  get-MailboxDatabase –Status | format-table Name,StorageGroup,
  Mounted,BackupInProgress,OnlineMaintenanceInProgre ss 9. #9
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Grant Permission to Access Folders Without Delegating Access

  When a mailbox is stored on the server, you can grant access to individual folders in the mailbox. Granting access in this way allows users to add the mailbox to their mail profiles and work with the folder. Users can perform tasks only for which you’ve granted permission. To grant access to folders individually, follow these steps:
  1. Right-click the folder for which you want to grant access, and then select Change Sharing Permissions. This displays the Permissions tab.
  2. The Name and Permission Level lists display account names and their permissions on the folder. Two special names might be listed:
  • Default Provides default permissions for all users.
  • Anonymous Provides permissions for anonymous users, such as those who anonymously access a published public folder through the Web.


  3. If you want to grant users permission that differs from the default permission, click Add.
  4. In the Add Users dialog box, double-click the name of a user who needs access to the mailbox. Click Add to put the name in the Add Users list. Repeat this step as necessary for other users, and click OK when finished.
  5. In the Name and Role lists, select one or more users whose permissions you want to modify. Afterward, use the Roles list to assign permissions or select individual permission items. The roles are defined as follows:
  • Owner Grants all permissions in the folder. Users with this role can create, read, modify, and delete all items in the folder. They can create subfolders and change permissions on folders as well.
  • Publishing Editor Grants permission to create, read, modify, and delete all items in the folder. Users with this role can create subfolders as well.
  • Editor Grants permission to create, read, modify, and delete all items in the folder.
  • Publishing Author Grants permission to create and read items in the folder, to modify and delete items the user created, and to create subfolders.
  • Author Grants permission to create and read items in the folder and to modify and delete items the user created.
  • Nonediting Author Grants permission to create and read items in the folder.
  • Reviewer Grants read-only permission.
  • Contributor Grants permission to create items but not to view the contents of the folder.
  • None Grants no permission in the folder.


  6. When you’re finished granting permissions, click OK

 10. #10
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Set Deleted Item Retention Time on Individual Mailboxes

  When a user deletes a message in Microsoft Office Outlook 2007, the message is placed in the Deleted Items folder. The message remains in the Deleted Items folder until the user deletes it manually or allows Outlook to clear out the Deleted Items folder. With personal folders, the message is then permanently deleted and you can’t restore it. With server-based mailboxes, the message isn’t actually deleted from the Exchange information store. Instead, the message is marked as hidden and kept for a specified period of time called the deleted item retention period. Default retention settings are configured for each mailbox database in the organization.
  You can change these settings or override the settings on a per-user basis by completing these steps:
  1. Open the Properties dialog box for the mailbox-enabled user account by doubleclicking the user name in Exchange Management Console.
  2. On the Mailbox Settings tab, double-click Storage Quotas. This displays the Storage Quotas dialog box.
  3. In the Deleted Item Retention panel, clear the Use Mailbox Database Defaults check box.
  4. In the Keep Deleted Items For (Days) text box, enter the number of days to retain deleted items. An average retention period is 14 days. If you set the retention period to 0, messages aren’t retained and can’t be recovered.
  5. You can also specify that deleted messages should not be permanently removed until the mailbox database has been backed up. This option ensures that the deleted items are archived into at least one backup set. Click OK twice.
  Note that deleted item retention allows the administrator the chance to salvage accidentally deleted e-mail without restoring a user’s mailbox from backup. I strongly recommend that you enable this setting, either in the mailbox database or for individual mailboxes, and configure the retention period accordingly

 11. #11
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Edit and Apply E-mail Address Policies

  You can manage e-mail address policies in several different ways. You can edit their properties or apply them to rewrite e-mail addresses automatically for each recipient to which the policy applies. You can also change their priority to determine the precedence order for application in case there are conflicts between policies. When multiple policies may apply to a recipient, the policy with the highest priority is the one that applies.
  You can change the way e-mail address policies work by completing the following steps:
  1. In Exchange Management Console, expand the Organization Configuration node, and select the Hub Transport node.
  2. On the E-mail Address Policies tab, right-click the e-mail address policy you want to change, and then select Edit. This starts the Edit E-mail Address Policy Wizard.
  3. Follow steps 3–11 in “Creating E-mail Address Policies.”
  You can change the priority of an e-mail address policy by completing the following steps:
  1. In Exchange Management Console, right-click the policy, and then select Change Priority.
  2. In the Change E-mail Address Policy Priority dialog box, type the desired priority, and then click OK.
  Note that the valid range for priorities depends on the number of policies you’ve configured.
  You can apply an e-mail address policy immediately or at a scheduled time by completing the following steps:
  1. In Exchange Management Console, right-click the policy, and then select Apply. This starts the Apply E-mail Address Policy Wizard.
  2. If you want to create and apply the policy immediately, select Immediately. To schedule the policy application, select At The Following Time, and then set the date and time to apply the policy.
  3. Click Next, and then click Apply.
  4. On the Completion page, click Finish.

  In the Exchange Management Shell, you can use the Set-EmailAddressPolicy cmdlet to modify e-mail address policies, as shown here:
  Syntax


  Set-EmailAddressPolicy -Identity 'PolicyIdentity']
  [-Name 'PolicyName']
  [-IncludedRecipients 'RecipientTypes']
  [-ConditionalCompany 'CompanyNameFilter1', 'CompanyNameFilter2',... ]
  [-ConditionalDepartment 'DeptNameFilter1',' DeptNameFilter2', ... ]
  [-ConditionalStateOrProvince 'StateNameFilter1', 'StateNameFilter2', ... ]
  [-Priority 'Priority']
  [-EnabledEmailAddressTemplates 'AddressTemplate']
  [-DisbledEmailAddressTemplates 'AddressTemplate']
  Usage


  Set-EmailAddressPolicy -Identity 'Primary E-Mail Address Policy'
  -Name 'Cpandl.com E-Mail Address Policy'
  -IncludedRecipients 'MailboxUsers,
  -ConditionalCompany 'City Power and Light'
  -ConditionalDepartment 'Sales'
  -ConditionalStateOrProvince 'Washington'
  -Priority '2'
  -EnabledEmailAddressTemplates 'SMTP:%g.%s@cpandl.com'
  From the Microsoft Press book Microsoft Exchange Server 2007 Administrator’s Pocket Consultant, Second Edition by William R. Stanek

 12. #12
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Manage Public Folders: Copy, Move, Delete, and Recover Public Folders

  Copy Public Folders
  You can copy and move public folders only within the same public folder tree. You can’t copy or move a public folder to a different tree.
  To create a copy of a public folder, follow these steps:
  1. In Outlook, right-click the public folder with which you want to work, and then select Copy.
  2. Right-click the folder into which you want to copy the folder, and then select Paste.
  Move Public Folders
  To move a public folder to a new location in the same tree, follow these steps:
  1. In Outlook, right-click the public folder with which you want to work, and then select Cut.
  2. Right-click the folder into which you want to move the folder, and then select Paste.
  Delete Public Folders
  When you delete a public folder, you remove its contents, any subfolders it contains, and the contents of its subfolders. Before you delete a folder, however, you should ensure that any existing data that the folder contains is no longer needed and that you make a backup of the folder contents just in case.

  Using Outlook, you delete public folders and their subfolders by completing the following steps:
  1. In Outlook, right-click the public folder you want to remove, and then select Delete.
  2. You’ll be asked to confirm that you want to delete the folder and all subfolders. Click Yes.

  Using the Public Folder Management Console, you delete public folders and their subfolders by completing the following steps:
  1.In Public Folder Management Console, select the parent folder in the left pane and then select the folder that you want to delete in the main pane.
  2.On the Action menu or in the Action pane, click Remove.
  3.You’ll be asked to confirm that you want to delete the folder and all subfolders. Click Yes.
  Recover Public Folders
  You can recover deleted folders from public folder databases, provided that you’ve set a deleted item retention period for the public folder database from which the folders were deleted and the retention period hasn’t expired. If both of these conditions are met, you can recover deleted folders by completing the following steps:
  1. Log on to the domain using an account with administrative privileges in the domain or using an account with full control over the public folders you need to recover.
  2. After starting Outlook, access the Public Folders node, and then select the parent node that contained the public folders. For example, with a top-level folder, you’d select the All Public Folders node, but with a subfolder of a top-level folder, you’d select the node for the top-level folder.
  3. On the Tools menu, select Recover Deleted Items. The Recover Deleted Items From dialog box appears.
  4. Select the folders you want to recover, and then click the Recover Selected Items button.
  5. Each folder restored by the recovery operation has “(Recovered)” appended to the folder name. After you verify the contents of the folder, you can complete the recovery operation by doing the following:
  Restoring the original folder name Right-click the folder, select Rename, type a new name, and then press Enter.
  Restoring the folder’s e-mail addresses Right-click the folder, and then select Properties. In the Properties dialog box, click the E-mail Addresses tab. Edit each e-mail address so that it’s restored to its original value

 13. #13
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Easily Enable and Disable Web Access for Individual Users

  Exchange Server 2007 enables Outlook Web Access for each user by default. If necessary, you can disable Outlook Web Access for specific users. This is easy to do by simply performing the following steps:
  1. Start Exchange Management Console by clicking Start, clicking All Programs, clicking Microsoft Exchange Server 2007, and then selecting Exchange Management Console.
  2. Expand Recipient Configuration and then select Mailbox.
  3. You should now see a list of users with Exchange mailboxes in the organization. Double-click the user’s name to open the Properties dialog box for the user account.
  4. On the Mailbox Features tab, the enabled mobile and Web access features for the user are displayed.

  • To disable Outlook Web Access for this user, under Feature, select Outlook Web Access, and then click Disable.
  • To enable Outlook Web Access for this user, under Feature, select Outlook Web Access, and then click Enable.


  5. Click OK
 14. #14
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Create Forwarding Mailboxes for Custom Recipients

  Custom recipients, such as mail-enabled users and contacts, don’t normally receive mail from users outside the organization because a custom recipient doesn’t have an e-mail address that resolves to a specific mailbox in your organization. At times, though, you might want external users, applications, or mail systems to be able to send mail to an address within your organization and then have Exchange forward this mail to an external mailbox.

  In my organization, I’ve created forwarding mailboxes for pager alerts. This simple solution lets managers (and monitoring systems) within the organization quickly and easily send text pages to IT personnel. Here, I’ve set up mail-enabled contacts for each pager e-mail address, such as 8085551212@adatum.com, and then created a mailbox that forwards e-mail to the custom recipient. Generally, the display name of the mail-enabled contact is in the form Alert User Name, such as Alert William Stanek. The display name and e-mail address for the mailbox are in the form Z LastName and AE-MailAddress@myorg.com, such as Z Stanek and AWilliamS@adatum.com, respectively. Afterward, I hide the mailbox so that it isn’t displayed in the global address list or in other address lists, so users can see only the Alert William Stanek mailbox.
  To create a user account to receive mail and forward it offsite, follow these steps:
  1. Using Exchange Management Console, create a mail-enabled contact for the user. Name the contact X – User Name, such as X – William Stanek. Be sure to establish an external e-mail address for the contact that refers to the user’s Internet address.
  2. Using Exchange Management Console, create a mailbox-enabled user account in the domain. Name the account with the appropriate display name, such as William Stanek. Be sure to create an Exchange mailbox for the account, but don’t grant any special permission to the account. You might want to restrict the account so that the user can’t log on to any servers in the domain.
  3. Using Exchange Management Console, access the Properties dialog box for the user’s mailbox.
  4. On the Mail Flow Settings tab, select Delivery Options, and then click Properties.
  5. In the Delivery Options dialog box, select the Forward To check box, and then click Browse.
  6. In the Select Recipient dialog box, select the mail-enabled contact you created earlier, and then click OK three times. You can now use the user account to forward mail to the external mailbox
 15. #15
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Viewing Current Mailbox Size, Message Count, and Last Logon

  You can use the Exchange Management Console to view who last logged on to a mailbox, last logon date and time, mailbox size, and message count by completing these steps:
  1. In Exchange Management Console, expand the Recipient Configuration node and then select the related Mailbox node.
  2. Double-click the mailbox with which you want to work.
  3. On the General tab, the Last Logged On By text box shows who last logged on to the mailbox and the last logon date and time.
  4. On the General tab, the Total Items and Size (KB) areas show the number of messages in the mailbox and the current mailbox size in kilobytes, respectively.
  If you want to view this same information for all mailboxes on a server, the easiest way is to use the Get-MailboxStatistics cmdlet. The syntax for this cmdlet looks like this:
  Get-MailboxStatistics [-Server 'Server' | -Identity 'Identity' | -Database 'Database']

  Here are some examples of using this cmdlet:
  Get-MailboxStatistics -Server 'corpsvr127'
  Get-MailboxStatistics -Database 'Corpsvr127\First Storage Group\Engineering'
  Get-MailboxStatistics -Identity 'cpandl\williams'  From the Microsoft Press book Microsoft Exchange Server 2007 Administrator’s Pocket Consultant, Second Edition by William R. Stanek

صفحه 1 از 2 1 2 آخرینآخرین

کلمات کلیدی در جستجوها:

Set-AddressList RecipientType -eq PublicFolder

Group Policy Administrators Pocket Consultant

. Get-MailboxStatistics

get-managedfolder unlimited

new dynamic distribution group exchange 2007 recipientcontainer global catalog

set-addresslist forceupgrade 2007

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •