View RSS Feed

طاهره آریایی

قسمت چهارم :Site Collection

امتیاز
توسط - 2010-09-04 - 07:00 AM (بازدید: 2702)
  
بعد ازساختن web application وثبت کردن رکوردآن داخل DNSبه سراغ ساختن سایتهای

شیرپوینت میرویم نکته مهمی که اینجا باید توجه کنیم این میباشد که نام site collection

را بدون sub site یعنی همان Rootست کنید مثلا www.persiannetwork.com\site1

خودداری کنید یکی از مشکلات ایجاد شده پابلیش فایلهای infopath میباشد که به طور

detail دراین لینک توضیح داده شده که با راهنمایی دوستان حل شد.

سه روش برای ایجاد سایت وجوددارد

1.روش web interface : که ازطریق site Action به منوی Creat میرویم وازآنجا

ازآیتمSites and workspacesمیتوانیم سایتهایمان را ایجادکنیم.میتوانیم بعداز

ساختن web application مطابق شکلهای فوق مربوط بهapplication creatاز همان

page گزینه create site collection را انتخاب کنیم ویااز قسمت کنسول مدیریتی

شیرپوینت CAبه تبapplication management میرویم و

ازsharepoint sitemanagement آیتم create site collection را انتخاب می کنیم

ویک صفحه بازمیشود ودرقسمت web applicationبستر این سایت را بروی web

applicationمورد نظرمان انتخاب میکنیم باکلیک کردن بروی آن میتوانیم change

کنیم وwebapplicationsلیست میشود ویک نام وتوضیح برای آن تعریف میکنیم

وازقسمت web addressمیتوانیمurl راهمین webapplicationقراردهیم ویاهمراه با

یک sub url باشد
20.JPG
ودرقسمت template selectionبرای سایتمان templateمختلفی اینجا قرارداده

شده که باتوجه به محتوای سایت یکی راانتخاب میکنیم توجه داشته باشید که

سایت مایکروسافت template آماده تهیه کرده که مجانی میباشد ومیتوانیم از

سایتش دانلود کنیم که شامل40 عددtemplateمیباشد ودرقسمتprimary site

collection administrator و همینطورsecondary مشخص میکنیمownersمربوط

به شیرپوینت را کسانی که مدیریت سایت رابه عهده داشته باشند که دونفر

برای مدیریت بهتر مشخص میشوندودرقسمت qouta template اگر بخواهیم

محدود کنیم فضای سایت را همان qoutaکه ازقبل تعریف کرده ایم به نام limit

که در این قسمت با توجه به تعدد qoutaبرای ما لیست میشود را انتخاب

میکنیم ویا qoutaبه آن اختصاص نمیدهیم.
21.JPG
وبعدازok کردن باید پیغام زیر ظاهر شود که بدرستی سایتمان ساخته شده است
22.JPG
نکته: وبعد ازکلیک کردن بروی لینک بالا که همان آدرس سایتمان میباشد نکته


که باید توجه کنیم این میباشد که تمامی سایتهای داخلی شیرپوینت را باید

داخل local interanetاضافه کنیم تا تمامی java scriptsمربوط به این سایتها

درست اجرا شود.
23.JPG
بازهم تذکر2:
نکته 2 :وقتی که یک ادرس به سایت میدهیم میتوانیم برای ان sub urlهم


تعریف کنیم که با "/"ازهم جدا میشوند ولی ولی بهتر این حالت این میباشد که

url بدون subتشکیل شود وبرای طبقه بندی هر web part یا زیر سایت از همان

سایت تشکیل شده اقدام کنیم طبق دستور که قبلا گفته بودم که ازطریق site

Action به منوی Creat میرویم وازآنجا ازآیتم Sites and workspacesمیتوانیم

سایتهایمان را ایجادکنیم دلیل حساسیت این امر مشکلی است که خودم

برخوردکردم ومدت طولانی درگیر شدم به دلیلuploadفایلهایinfopathکه برای

publishفقط rootمربوط به urlرامیشناسند وباداشتن sub url دچارمشکل


فهرست مباحث
hesto سپاسگزاری کرده است.

Updated 2010-09-20 at 11:39 PM by yeganeh_p

دسته ها
Microsoft SharePoint , آموزش شیرپوینت 2007

نظر

  1. شناسه تصویری mehdiiiii
    نکات مهمی اشاره کردید ممنون