View RSS Feed

طاهره آریایی

قسمت دوم: Web Application

امتیاز
توسط - 2010-08-25 - 01:12 PM (بازدید: 5432)
  
توضیح کوتاهی در مورد web application: اولین مرحله کاری بعد ازنصب شیرپوینت ایجاد sites & sub sites میباشد که سایتها باید دربستری به نام web appliaction قرارگیرد. کنسول مدیریتی شیرپوینت که central addministration میباشد هم به خودی خود یک web application می باشد.

برای ساختن اولین web application به قسمت مدیریت شیرپوینت که Central administration میباشد می رویم وازلبه application managemen خواهیم دید که تمامی configouration مربوط به شیرپوینت لیست شده است ازقسمت sharepoint web application management که مربوط به مدیریت و پیکربندی تمامیweb application میباشدگزینه creatorextend webapplication را انتخاب میکنیم.


بعد ازدادن آدرس این صفحه را رها میکنیم وسراغ dns برای ساختن رکورد web application

میرویم و از پیشتر هم ساخت این رکورد را به طور خلاصه تشریح کرده بودیم تنظیمات سرویس dns راتشریح میکنیم.

10.JPGبعد ازانجام مراحل فوق وساختن رکوردداخل dnsبه صفحه web applicationبرمیگردیم درفیلد path آدرس مربوط به سایتها قرار گرفته است و در قسمت security configuration نوع Authentication رامشخص میکنیم یعنی سایت قبل از اتصال به iis به دوصورت مجوزدهی میشود

1.NTLM

2.Kerberos
در شبکه های domainاز NTLM استفاده میکنند و kerberos هم برای شبکه های ویندوزی و هم لینوکسی میباشد. گزینه Anonymous برای زمانی است که بخواهیم سایتمان را بروی اینترنت پابلیش کنیم و دردسترس همه قرار بدهیم و تشخیص هویتی صورت نگیرد.
اگر بخواهیم ازپرتکل https استفاده کنیم ssl را انتخاب می کنیم و load balanced را برای زمانی که چندین domain با سایت های مختلف داشته باشیم فعال میکنیم.اما فیلد application pool برای چیست؟!

application pool فضای میباشد بروی iis که بارها دیدیم فولدری به این نام موجود است فضای میباشد برا ی نگهداری تمامی متغییرها مربوط به webapplications مثلا نگهداری session بروی application pool میباشد و میتوانیم برای چندین application یک application poolیکسان داشته باشیم درقسمت predefined میتوانیم network services ست کنیم ویا user name & pass یک user domainکه دسترسی به شیرپوینت وiisدارد را برای استارت application poolست کنیم قسمت بعدی می پرسد iis به صورت اتوماتیک reset شود ویا دستی این کاررامیکنید.
16.JPG
ودرفیلدبعدی اتصال بهdatabase sql میباشد که باید اسم database server راوارد کنیم که دراین قسمتcomputer name sql server + Instancراوارد میکنیم که instance name درسرویسها بروی service SQL server نامی که درداخل پرانتزقرارگرفته است راinstance nameمیگویند مطابق شکل14.JPG

ونوع Authanticateبه sql serverرامشخص میکنیم که دراینجا computer name\instance name میتواندمثالی برای این قضیه باشد(شکل زیر) وok17.JPG

بنابراین ساخت web application به پایان رسیدوازصفحه ایجادشده مراحل نصب site collection رامیتوانیم شروع کنیم .


مبحث بعدی : Quota templates

omids و hamidrj93 سپاسگزاری کرده‌اند.

Updated 2010-08-30 at 07:13 AM by yeganeh_p

دسته ها
Microsoft SharePoint , آموزش شیرپوینت 2007

نظر