View RSS Feed

دسته بندی نشده

نوشته هایی که دسته بندی نشده اند

 1. Route Selection Process BGP

  توسط - 2012-05-11 - 08:07 PM (سعید آل خمیس)
  ۱.مسیری که دارای Weight بالاتری باشد انتخاب میشود (فقط در سیسکو).

  ۲.اگر Routeها دارای Weight یکسانی بودند مسیری که local Pref بالاتری داردرا انتخاب میکند.

  ۳.اگر Weight و local Pref روتها یکسان بود مسیری که منبع آن Local است را انتخاب میکند .یعنی بصورت Local تولید شده باشد و Next HOP آن ۰.۰.۰.۰ باشد.

  ۴.اگر Weight و local Pref یکسان و مسیرهای تولید شده Local نداشت یا اگر یکسان بود مسیری که AS Path کوتاه تری داشته باشد انتخاب میشود.

  ۵.اگر تمامی ...
  دسته ها
  دسته بندی نشده